Menu Sluiten

Privacyverklaring Website

Wat is het doel van deze verklaring

Saborbrasil respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG).
Deze privacyverklaring bevat informatie over hoe Saborbrasil, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, gebruikt, beveiligt en wat Saborbrasil doet om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Deze verklaring is van toepassing op iedere bezoeker van de website https://www.saborbrasil.be

 • Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verklaring wordt verstaan onder:

DPO (Data Protection Officer) of Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze persoon werd aangewezen in het kader van de naleving van  de GDPR wetgeving.
Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen;
Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van Saborbrasil;
Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die / dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt
Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer Saborbrasil voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie.

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Saborbrasil is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit persoonlijk en per brief of e-mail ter attentie van:

Saborbrasil
Hans Cuypers
Sint Jansstraat 20
3118 Werchter
hanscuypers7@gmail.com

 • Over welke persoonsgegevens gaat het, met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt, welk is de rechtmatigheidsgrond voor verwerking

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

I. Informatie die u zelf verstrekt:

 • Via het Contactformulier: voornaam, naam, e-mailadres, bericht of vraag

Deze gegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden of om u de gevraagde informatie te verstrekken of om eventueel met u contact op te nemen

Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.  Deze toestemming wordt gevraagd tijdens het invullen van het contactformulier op onze website. U kan uw toestemming steeds intrekken door ons te contacteren via het e-mailadres e-mailadres CPI.

 • Via het inschrijven op onze nieuwsbrief: voornaam, naam, e-mailadres

Deze gegevens worden verwerkt om u op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Saborbrasil.

Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig.  Deze toestemming wordt gevraagd tijdens het inschrijven op onze nieuwsbrief op onze website.

U kan zich op elk moment uitschrijven op onze nieuwsbrief via de website of via de instructies onderaan de nieuwsbrief].

II. Automatisch verzamelde informatie:

 • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.
 • Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

Saborbrasil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verstrekt en in lijn met de geldende wettelijke bewaartermijnen.

Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen (zie punt 4.) niet meer relevant zijn, zal Saborbrasil deze verwijderen of vernietigen:

 • Persoonsgegevens m.b.t. het contactformulier: worden bewaard zolang als nodig om uw vraag te beantwoorden of om de gevraagde informatie te verstrekken
 • Persoonsgegevens m.b.t. de nieuwsbrief (e-mailadres): worden bewaard zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen en ingeschreven bent. Om uit onze database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven [via de website of via de instructies onderaan de nieuwsbrief].
 • Hoe beveiligen we uw gegevens

Saborbrasil neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming , wijziging of vertrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Zonder volledig te zijn, worden o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • alle personeelsleden die namens Saborbrasil van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding;
 • nodige beveiligingssoftware wordt gebruikt (virus scanner, firewall)
 • fysieke beveiliging: archief ruimte en cliëntendossiers achter gesloten deuren;
 • back-ups worden aangemaakt;
 • onze personeelsleden worden via bewustmakingscampagnes geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • we hanteren veiligheidsrichtlijnen (wachtwoordbeleid, toegangsbeperking,..);
 • we sluiten verwerkersovereenkomsten af met verwerkers (hosting bedrijf)
 • ……. (vul aan of schrap waar nodig)
 • Verstrekking van uw gegevens aan derden

Saborbrasil geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of er machtigingen van toepassing zijn.

Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en leveranciers (verwerkers) die in onze naam gegevens verwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze data hosten. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegeven te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.

 • Over welke rechten beschikt u met betrekking tot uw gegevensverwerking

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt via de website, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie en toegang:

Saborbrasil verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kan uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

 • Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent de mogelijkheid dat Saborbrasil  bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

 • Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Gelieve je verzoek via e-mail of per post te richten aan:

Saborbrasil
Hans Cuypers
Sint Jansstraat 20
3118 Werchter
hanscuypers7@gmail.com

Saborbrasil heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangegeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

 • Wat bij klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Gelieve je klacht via e-mail of per post te richten aan:

Saborbrasil
Hans Cuypers
Sint Jansstraat 20
3118 Werchter
hanscuypers7@gmail.com

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 1. Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de privacy policy.

Laatst bijgewerkt 7 november 2023